Patryk Straus: nie uciekajcie do Wrocławia!

PS

W Czadrowie powstanie pierwszy inkubator przedsiębiorczości na terenach wiejskich w Polsce! Kamiennogórskie start-up`y – nie uciekajcie do Wrocławia! – czytamy na profilu fb Patryka Strausa, wójta gminy Kamienna Góra.

Wnioskodawcą w naborze ogłoszonym przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej była Gmina Kamienna Góra, która jako jedyna z czterech wniosków otrzymała dofinansowanie z UE (RPO WD 2014-2020). Całkowita wartość projektu wynosi 1 013 147 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych 823 696 zł. Kwota dofinansowania 658 957 zł.

Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2018 roku. W ramach projektu zostanie przebudowana część świetlicy wiejskiej w Czadrowie. Roboty budowlane, których celem jest wykonanie infrastruktury inkubatora, obejmą m.in.: roboty wewnętrzne (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych ścian i posadzek), wykonanie instalacji (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), budowę windy (dostęp dla osób niepełnosprawnych), wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej obiektu (wymiana stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie ścian elewacyjnych). Ponadto projekt przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych służących przyszłym przedsiębiorcom (oprogramowanie komputerowe).

Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich w Polsce. W rezultacie realizacji projektu powstanie jednostka organizacyjna współpracującą z instytucjami takimi jak Uniwersytet Ekonomiczny, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, LGD Kwiat Lnu, Urząd Pracy. W ramach współpracy będzie oferowane szkoleniowe i doradcze wsparcie dla biznesu, uzupełniane instrumentami pozostającymi w dyspozycji wymienionych partnerów, takimi jak: dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności (PUP, LGD Kwiat Lnu), preferencyjne kredyty i pożyczki (Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, PUP), szkolenia i dofinansowania do szkoleń na podnoszenie lub zmianę kwalifikacji (Uniwersytet Ekonomiczny, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego). Z produktów i rezultatów projektu będą korzystały takie grupy odbiorców, jak:
– przedsiębiorstwa nowoutworzone–powstające w momencie wejścia do inkubatora oraz zarejestrowane nie wcześniej niż rok przed wejściem,
– przedsiębiorstwa tworzone przez osoby bezrobotne,
– przedsiębiorstwa po okresie inkubacji (np. 3 lata ) znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej,
– przedsiębiorstwa, młodzież szkolna, a także osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i doradztwem organizowanym przez inkubator, m.in. w zakresie działalności badawczo-rozwojowej,
– najemcy sali konferencyjnej.

Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Zmieni się również postrzeganie gminy i jej faktyczne możliwości udzielania wsparcia dla przedsiębiorców, a także urzeczywistni się wpływ samorządu gminy na kreowanie lokalnej aktywności gospodarczej oraz na prowadzenie edukacji ekonomicznej wśród lokalnej społeczności.

Po podpisaniu przez gminę umowy na dofinansowanie projektu, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy prac remontowo-budowlanych.