Warto być stulatkiem

Bukiet kwiatów, list z życzeniami i informację o przyznaniu honorowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 408,62 zł otrzymują od ZUS osoby, które skończą 100 lat. Przyznaną raz kwotę stulatkowie dostają co miesiąc do końca swojego życia. Wiekowy emeryt nie musi składać żadnych wniosków do ZUS jest to, bowiem specjalne tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści „z urzędu”, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat. Co więcej świadczenie to dostają także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty.

Dotyczy to zwykle kobiet, które przez całe swoje życie opiekowały się domem i dziećmi. Im również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

– Zawsze kontaktujemy się z rodziną stulatka i pytamy o zgodę na osobiste wręczenie listu oraz złożenie życzeń jubilatowi. Jeżeli ją dostajemy wtedy pracownicy ZUS odwiedzają stulatka, aby wręczyć kwiaty i pogratulować mu osobiście. Bywa też tak, że rodzina nie wyraża zgody na wizytę np. ze względu na ciężki stan zdrowia jubilata, wówczas list gratulacyjny wysyłany jest pocztą – mówi Anna Rutkowska z wrocławskiego ZUS.

 Świadczenie honorowe dla stulatków ma już długą historię. Pierwsze wypłacono jeszcze w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do zaledwie 500 osób. Od 2006 roku wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie której wypłatą dodatku do emerytury zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Coraz więcej stulatków

Świadczenie honorowe otrzymuje obecnie z ZUS 2300 osób w całej Polsce. A warto dodać, że liczba stulatków z każdym rokiem rośnie. Więcej seniorów z setką na koncie oznacza większe wydatki. Liczba wypłaconych świadczeń honorowych wzrosła od 2009 roku niemal dwukrotnie. W 2013 roku ZUS przeznaczył na nie 76,5 mln zł. W 2035 roku  będzie musiał wydać aż 626,5 mln zł.

Wysokość świadczenia

Świadczenia honorowe przyznawane są w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, służącej do obliczenia nowych świadczeń przyznawanych w trybie zwykłym. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.

Tutaj warto wspomnieć, że wysokość świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat – w KRUS i ZUS jest taka sam. Taką samą kwotą posługują się również organy emerytalne MSW i MON. Od marca 2016 roku to 3 408,62 zł brutto, od tej kwoty pobierany jest podatek dochodowy, kwota nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia jest wypłacana w tej samej wysokości.

NIECO STATYSTYKI:

 Stulatkowie na Dolnym Śląsku

  Wrocław Wałbrzych Legnica
Il. stulatków 62 50 22
Najstarsza osoba 109 (mężczyzna ur. 17.06.1907)

109 (kobieta 15.09.1907)

105 (kobieta ur. 27.05.1911)

 

108 (kobieta ur. 10.06.1908)
płeć 48 kobiety

14 mężczyźni

38 kobiet

12 mężczyzn

 

19 kobiety

3 mężczyźni

 Stulatkowie w całej Polsce (dane i prognozy)

Liczba osób, które otrzymują „emeryturę specjalną” z tytułu ukończenia 100 lat: (po waloryzacji w marcu danego roku):

rok Ilość 100 latków w Polsce
2007 1400
2008 1500
2009 1600
2010 1800
2011 2000
2012 2200
2013 2200
2014 2300
2015 2500
2016 2300

 

  1. Struktura wg roku urodzenia osób pobierających świadczenie dla 100-latka*) dane z grudnia 2015 r.
ROK urodzenia Liczba
Ogółem Mężczyźni Kobiety
1910 i wcześniej 140 27 113
1911 136 25 111
1912 231 34 197
1913 368 57 311
1914 670 97 573
1915 711 115 596
OGÓŁEM 2 256 355 1 901

 

*) dane pochodzą bezpośrednio z badania świadczeń emerytalno-rentowych – XII 2015r.

 Prognozowana liczba świadczeń dla 100-latków oraz prognozowane wydatki na świadczenia dla 100-latków*) (świadczenia realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Rok Prognozowana liczba 100-latków: stan na koniec danego roku. Prognozowane wydatki na świadczenia

dla 100-latków: kwoty nominalne w mln zł

 

Prognozowane wydatki na świadczenia dla 100-latków: kwoty zdyskontowane inflacją na 2014 r. w mln zł

2020 2200 99,1 89,0
2025 4200 247,7 196,8
2030 6700 525,3 368,9
2035 9700 1009,4 626,5
 

*) Wyniki pochodzą z przeliczenia wariantu nr 1 Prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku (ZUS, Warszawa marzec 2016 r.)

nowakamienna Author