Rozkopią starówkę

ul_Zeromskiego_Slowianska1

Duże zmiany czekają kamiennogórską starówkę. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej, Wąskiej i Łącznej.

Roboty budowlane obejmą zakresem rozbiórkę starych nawierzchni i przebudowę nawierzchni jezdni i chodników (nowe nawierzchni z kostki i płyt kamiennych oraz kostki betonowej). Powstaną też parkingi i miejsca postojowe. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z podłączeniem rur spustowych z istniejących budynków oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków. Na remontowanych odcinkach powstaną punkty oświetlenia ulicznego. Zamontowane też zostaną elementy małej architektury. Będą nasadzenia elementów zielonych. Do tego nowe oznakowanie i boksy śmietnikowe.

Wartość robót opiewa na kwotę 4 947 060,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania związanego z rewitalizacją zdegradowanych obszarów – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Planowany poziom dofinansowania to ok 70 % całej inwestycji.

Pierwsze prace zostaną rozpoczęte 4 kwietnia i będą prowadzone w rejonie ulicy Wąskiej. Koniec remontu – sierpień 2019 r.