Obowiązek posiadania wpisu do rejestru BDO

Z uwagi na wdrożenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązku prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów za pośrednictwem bazy BDO, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom” sp. z o.o. informuje, że podmioty od których odbieramy odpady, muszą uzyskać wpis do BDO. Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. I oraz art. 5l ust. 1 ustawy o odpadach. Jako wytwórcy odpadów, podmioty winny generować KPO w systemie elektronicznej bazy danych każdorazowo przy przekazywaniu odpadów, podając masę wytworzonych przez siebie odpadów, przed rozpoczęciem danego transportu. W przypadku niewygenerowania wymaganych dokumentów, nie będziemy mogli odebrać ww. odpadów.

Więcej informacji na temat BDO można uzyskać pod adresem: https://bdo.mos. gov.pl.

nowakamienna Author