Raporty

Rekomendacje samorządu województwa dla szkół

Zalecenie noszenia maseczek, wydzielanie specjalnych stref dla uczniów, a także wytyczne dla dyrektorów placówek – samorząd województwa przedstawił zestaw rekomendacji dotyczących organizowania zajęć w rozpoczynającym się roku szkolnym. Szczegóły przekazał dziś podczas briefingu prasowego wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

– Chcemy, aby zarówno uczniowie jak i nauczyciele wrócili do szkół od pierwszego września. Jedyną z naszych szkół, która rozpocznie naukę w trybie hybrydowym, będzie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Dodatkowo Samorząd Województwa sfinansował szczepionki na grypę dla pracowników szkół oraz nauczycieli podlegających sobie jednostek edukacyjnych. Szczepienia odbędą się na zasadzie dobrowolności.

– W trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli pracowaliśmy nad naszymi zaleceniami od kilku miesięcy. Będziemy obserwować rozwój sytuacji i reagować w razie potrzeby – podkreśla marszałek Cezary Przybylski.

Zestaw przygotowanych przez samorząd województwa rekomendacji jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Rekomendacje Wydziału Edukacji w sprawie organizacji zajęć w szkołach i placówkach od 1 września 2020 r.

1.    Rekomenduje się dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, opracowanie wewnętrznych procedur funkcjonowania.
2.    Zaleca się zapoznanie uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników z procedurami obowiązującymi na terenie szkoły/placówki.
3.    Rekomenduje się, aby dyrektor szkoły/placówki (w miarę możliwości) wyznaczył stałe sale lekcyjne dla poszczególnych klas tak, aby zajęcia odbywały się w jednej strefie oraz w tej samej sali.
4.    Zaleca się wyznaczenie pracownika/pracowników placówki w ramach obowiązujących w szkole/placówce procedur, którzy w sytuacji wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych, będą przygotowani do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz  przemieszczenia się z uczniem do wyznaczonej sali oraz sprawowania nad nim opieki, do czasu odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych ( należy przypomnieć rodzicom o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej).
5.    Rekomenduje się, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się jak najczęściej w przestrzeniach otwartych, zwłaszcza  na zewnątrz budynku, w odpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura, brak opadów ).
6.    Zaleca się, aby lekcje wychowania fizycznego odbywały się na boiskach zewnętrznych oraz na terenie zewnętrznym należącym  do placówki. Rekomenduje się również spacery w przestrzeniach parkowych oraz na terenach rekreacyjnych.
7.    Rekomenduje się, aby nauczyciele realizowali zajęcia na terenie szkoły, również w czasie nauczania zdalnego oraz hybrydowego.
8.    Zaleca się montaż w każdej klasie kamery z transmisją on-line, tak aby uczniowie przebywający w domu mogli uczestniczyć w lekcjach w trybie normalnym, hybrydowym lub zdalnym. Do kamery powinien być podłączony zestaw komputerowy z oprogramowaniem (skype, Teams lub inne) oraz łącze internetowe.
9.    Rekomenduje się, aby pracownicy administracji i obsługi pracowali na terenie szkoły, również w czasie nauczania zdalnego oraz hybrydowego. Ponadto zaleca się aby pracownicy administracji i obsługi poruszali się po terenie placówki tylko w czasie wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
10.    Rekomenduje się rozpoczynanie lekcji o różnych godzinach, tak żeby uczniowie nie grupowali się w większych grupach niż zespół klasowy.
11.    Zaleca się korzystanie ze wszystkich wejść i wyjść (zwłaszcza ewakuacyjnych) z budynków szkolnych, tak aby uczniowie z różnych klas nie grupowali się przy wejściu i wyjściu.
12.    Rekomenduje się utworzenie wyznaczonych stref na terenie szkoły, tak żeby uczniowie w ramach zespołu klasowego mogli korzystać z toalety oraz korytarza (w przypadku złych warunków atmosferycznych). Strefy można oznaczać literami, liczbami lub kolorami.
13.    Zaleca się utworzenie wydzielonych stref dla uczniów na dziedzińcu szkolnym oraz boiskach sportowych.  Strefy można oznaczać literami, liczbami lub kolorami.
14.    Rekomenduje się, aby uczniowie korzystający z internatu (po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi i wyrażeniu przez nich zgody) we wrześniu nie wyjeżdżali do domów. W kolejnych miesiącach(również po konsultacjach z rodzicami/opiekunami prawnymi) zaleca się aby wychowankowie internatów wyjeżdżali do domów w jeden weekend w miesiącu. Powyższa regulacja nie dotyczy szkół sportowych, w których odbywają się zgrupowania treningowe.
15.    Zaleca się, aby uczniowie którzy poruszają się poza wydzielonymi strefami (części wspólne) nosili maseczki ochronne.
16.    Rekomenduje się wypracowanie procedur w szkole lub placówce, w  procedurach tych ustalonych przez dyrektora placówki należałoby precyzyjnie określić drogę kontaktu z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną na danym terenie (e-mail, nr telefonu).
17.    Dyrektor szkoły, placówki edukacyjnej w uzasadnionych przypadkach ma możliwość kierowania podległych nauczycieli i innych pracowników, za ich zgodą, na badanie testowe w kierunku covid 19. Należałoby określić drogę zakupu testów.
18.    W placówkach specjalistycznych np. szkołach sportowych, wprowadza się możliwość hybrydowego funkcjonowania placówki, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS.
19.    W przypadku stwierdzenia zakażenia wśród uczniów lub pracowników szkoły/placówki, dyrektor w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym podejmuje decyzję o dalszym sposobie funkcjonowania szkoły/placówki.
20.    Wszystkie działania podejmowane przez dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, powinny być zgodne z przepisami i wytycznymi wydanymi przez MEN, MZ, GIS.