Aktualności

Finalizacja inwestycji Sanikomu

Trwająca od miesięcy pandemia bardzo wiele zmieniła w wielu dziedzinach życia oraz pracy. Nie pozostała również bez wpływu na realizację projektu prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom, ale nie stanęła na drodze do ukończenia inwestycji.

Mijający rok to czas wystąpienia licznych przeszkód, a także często braków kadrowych, spowodowanych zachorowaniami na COVID-19. Niemniej Sanikom elastycznie dostosował się do sytuacji i wprowadzał rozwiązania, pozwalające na kontynuowanie wielu zaplanowanych wcześniej działań. 

Wykonanie zadania

Wprawdzie nastąpiło przesunięcie terminu finalizacji niektórych etapów projektu pn. „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkwowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”, ale ostatecznie udało się zakończyć większość z zaplanowanych prac. Przedsięwzięcie, zakładające modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, budowę sortowni odpadów, a także przebudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powoli dobiega końca. Trwają ostatnie prace związane z rozruchem maszyn i zapewnieniem docelowego funkcjonowania instalacji. Wart blisko 70 mln zł projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie projektu pozwoli sprostać wymogom nowoczesnej gospodarki odpadami i lepiej chronić środowisko naturalne.

Nowa sortownia

W ramach projektu finalizowane są roboty budowlane dotyczące przebudowy sortowni przy ulicy Komunalnej 3 w Lubawce, dzięki którym instalacja zyskała zdolność do przerobu minimum 7840 Mg odpadów z selektywnej zbiórki rocznie. Do sortowni dostarczane będą odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, które zostaną wysegregowane u źródła, tj. w ramach selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gmin obsługiwanych przez Sanikom. Wszystko po to, aby zwiększyć poziom recyklingu i chronić środowisko. A do tego potrzeba potężnego zaplecza technologicznego i procesowego, w które zainwestowała lubawska spółka. Recykling wymaga selektywnej zbiórki odpadów oraz ich odbioru, a następnie sortowania, pakietyzowania oraz transportu do obiektów przetwórczych. Właśnie po to, aby sprostać temu zadaniu, Sanikom modernizuje swoje obiekty oraz instalacje. Bo przecież bez nowoczesnego, perfekcyjnie zorganizowanego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów nie ma mowy o osiągnięciu wyznaczonych celów.

Zmiany w kompostowni

W przypadku modernizowanej kompostowni w ZUO w Lubawce przy ul. Zielonej w Lubawce ukończono wszystkie prace związane z częścią biologiczną, a na początku tego roku podpisano protokół końcowy. Natomiast wciąż trwają roboty budowlane dotyczące części mechanicznej. Kompostowanie to metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania zbieranych selektywnie bioodpadów komunalnych. Proces bazuje na naturalnych reakcjach biochemicznych, w ramach których mikro- i makroorganizmy rozkładają bioodpady. W efekcie powstaje kompost, czyli naturalny nawóz. Kompostowanie bioodpadów w zmodernizowanym ZUO w Lubawce przyniesie mieszkańcom wiele korzyści, takich jak wyeliminowanie zagrożeń sanitarnych związanych z usuwaniem odpadów, eliminacja uciążliwych odorów wydzielanych przez rozkładające się substancje organiczne, ograniczenie powierzchni składowisk odpadów, a także zredukowanie zużycia sztucznych nawozów. 

Modernizacja PSZOK-u

Kolejnym etapem projektu była Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1. W PSZOK-u można bezpłatnie oddać np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, a więc odpady komunalne, które stwarzają problem ze względu na swój rozmiar lub wagę. W punkcie dostarczane przez mieszkańców odpady są selektywnie gromadzone w przystosowanych do tego celu kontenerach, a następnie przekazywane do zagospodarowania firmom zewnętrznym lub w obiektach należących do firmy Sanikom. W nowym PSZOK-u powstał też punkt „drugiego życia” odpadów. Co ważne, dobrze zaprojektowany i zarządzany PSZOK nie emituje żadnych zanieczyszczeń do środowiska ani ubocznych efektów zapachowych. Jest funkcjonalny, łatwo dostępny oraz w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska. 

Projekt wsparty edukacją

W ramach kampanii edukacyjnej pn. „Odpad surowcem przyszłości” przewidziano aż sto prelekcji w szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie ponad dwudziestu gmin znajdujących się w środkwowosudeckim regionie gospodarki odpadami. Ponadto opracowano szereg materiałów edukacyjnych, w tym kolejne odcinki poklatkowych filmów edukacyjnych z serii „nieNiepotrzebni”. Ciekawe wydarzenia zaplanowano również dla mieszkańców, bowiem na terenie zrealizowanej inwestycji w czerwcu ma odbyć się Dzień Otwarty ZUO, a obiekty Sanikomu zostaną udostępnione do zwiedzania zorganizowanym grupom. Dzięki temu chętni zyskają możliwość zrozumienia, jak funkcjonują zmodernizowane instalacje i jakie znaczenie dla regionalnego systemu gospodarki odpadami ma ukończony projekt, który poprawi wydajność przetwarzania odpadów na terenie wszystkich samorządów, które są udziałowcami spółki. 

(MM)