Aktualności

Problem z odpadami

21 udziałowców Sanikom sp. z o.o. w Lubawce – Wójtów, Burmistrzów z Dolnego Śląska powiedziało: dość! Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie rozwiązuje narastających problemów. Wręcz przeciwnie, proponuje kuriozalne rozwiązania!

W Kamiennej Górze, w Muzeum Tkactwa odbyła się konferencja dotycząca nasilających się problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Samorządowcy zaniepokojeni są wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, głównie kalorycznych (frakcja nadsitowa, RDF). Mieszkańcy nie są gotowi do ponoszenia kosztów generowanych przez obowiązujący system odpadowy!

Problem nie jest możliwy do rozwiązania z poziomu gminy czy nawet województwa. Niezbędne są działania systemowe w sferze legislacji: czasowe umożliwienie składowania frakcji kalorycznej do czasu poprawy sytuacji z odbiorem tych frakcji i ich dalszym zagospodarowaniem oraz likwidacja barier prawnych uniemożliwiających współspalanie odpadów w instalacjach energetycznych. Konieczne jest także wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.

Tymczasem proponowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pokrywają się z potrzebami, wpłyną na zwiększenie kosztów, za co wszyscy zapłacimy. Irracjonalne założenia projektu to: zniesienie regionalizacji w zakresie przekazywania odpadów do instalacji, skrócenie okresu ich magazynowania, brak możliwości zagospodarowania popiołów, wyeliminowanie wspólnych miejsc gromadzenia odpadów.

Fot. Artur Kubieniec