Aktualności

Sanikom inwestuje kolejne miliony

W plac budowy zamieniła się część Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Realizowana przez spółkę Sanikom inwestycja poprawi znacząco proces kompostowania odpadów oraz ograniczy uciążliwości odorowe z instalacji.

Przy ul. Zielonej powstają dwa dodatkowe, zamknięte tunele do stabilizacji i suszenia odpadów, budowane są trzy boksy kompostowe, wyposażone w system napowietrzania, rozbudowywany jest plac dojrzewania (kompostowania), budowany jest boks magazynowy na odpady kuchenne, ponadto plac kompostowy doposażony będzie w system dezodoryzacji, a istniejący zbiornik na odcieki będzie posiadać system napowietrzania.  

– Ważnym elementem inwestycji jest także modernizacja linii technologicznej zwiększająca poziom odzysku oraz oddzielająca popiół ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych – podkreśla prezes lubawskiej spółki Sanikom, Andrzej Wojdyła.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi blisko 52 mln 400 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 29 mln zł. Projekt jest realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych spółki, którą tworzą samorządy.

Pozostały zakres prac w ramach realizowanego projektu: modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady z rejonu miasta i gminy Boguszów –Gorce.