Aktualności

Uczysz się i pracujesz? Pilnuj limitu.

Dostajesz rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i nie wiesz czy możesz dodatkowo pracować? Jest taka możliwość, ale trzeba pamiętać o limitach. Od 1 marca studenci i uczniowie mogą zarobić więcej, gdyż zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które obowiązują do końca maja.

– Sama renta często nie wystarcza studentom na pokrycie kosztów nauki, dlatego wielu z nich dodatkowo pracuje. Od marca mogą dorobić więcej, ale muszą pilnować limitów, których przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłacanej przez nas renty rodzinnej – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka informuje, że zarobki do kwoty 5278,30 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie wpływają na zmniejszenie renty rodzinnej. Jeśli będą wyższe niż 9802,50 zł brutto, czyli 130 proc. tego wynagrodzenia, to wypłatę pieniędzy ZUS może zawiesić. Comiesięczny przychód w granicach od 5278,30 zł do 9802,50 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanej przez Zakład renty o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby jest to kwota 757,08 zł.

– Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko ta część świadczenia, która przysługuje osobie osiągającej dodatkowe przychody – zapewnia Kowalska-Matis.

Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej przez ZUS, ma wpływ przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą.

Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

– Oznacza to, że przychody osiągane z takiej umowy, co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, przychód ten będzie miał znaczenie, jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem.