Aktualności

Wygrajmy z rakiem. Ocalmy marzenia…

Wspólnie możemy skutecznie walczyć z rakiem-wywiad z Europosłem Jarosławem Dudą, członkiem grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim

-W Parlamencie Europejskim angażuje się Pan w prace powiązane ze zdrowiem, przeciwdziałanie chorobom neurologicznym, zaburzeniom psychicznym, walkę z rakiem.

-Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości, najcenniejszych dóbr. Każdy z nas może coś zrobić dla zdrowia; swojego, swojej rodziny, mieszkańców swojego miasta. Watro pracować na każdym polu, korzystając ze wszystkich dostępnych instrumentów. Działania na rzecz poprawy zdrowia obywateli stanowią jeden z priorytetów mojej grupy politycznej: grupy Europejskiej Partii Ludowej.

Wiele zagrożeń zdrowotnych ma charakter paneuropejski, dlatego też na szczeblu europejskim warto poszukiwać rozwiązań.

-Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla życia , zdrowia i dobrostanu Europejczyków są choroby nowotworowe.

– Niestety, to prawda. Szacuje się, że każdego roku diagnozuje się raka u 3,5 miliona ludzi w Unii Europejskiej. Co gorsza, ok 1,3 miliona ludzi umiera z powodu choroby nowotworowej

Te alarmujące dane wymagają wzmocnienia wspólnych działań zmierzających do:

  • zmniejszenia zachorowalności
  • zmniejszenia śmiertelności z powodu raka
  • skutecznej wczesnej diagnostyki i wczesnej interwencji
  • rozwijania i upowszechniania skutecznych terapii
  • rozwoju badań naukowych
  • poprawy sytuacji pacjentów i ich rodzin, w tym zwłaszcza leczenie bólu i wsparcie psychologiczne

Unia Europejska przygotowała plan walki z rakiem. Parlament Europejski, z inicjatywy polskiej delegacji PO-PSL powołał odrębną komisję parlamentarna, zajmującą się zwalczeniem zachorowalności na raka.

– Co możemy zrobić na poziomie europejskim, czego nie mozna by było zrobić w kraju?

-Na poziomie europejskim mamy ważne  instrumenty, które pomogą nam walczyć z rakiem: programy, strategie i fundusze.

Przede wszystkim wspólnotowy program badawczy „Horyzont Europa”. Grupa EPL wnosi o podwojenie do 2024 roku nakładów UE na badania naukowe nad rakiem. Naszą misją jest też to, aby w przyszłości żadne dziecko nie umierało na raka, dlatego na chcemy zwiększyć dziesięciokrotnie nakłady na badania naukowe na rzecz walki z rakiem u dzieci. 

Organizacje pozarządowe, wspierające osoby chore na raka i ich rodziny wnoszą ogromny wkład w poprawę jakości życia pacjentów. Dlatego też grupa EPL walczy o pięciokrotne zwiększenie europejskiego wsparcia dla tych organizacji

Musimy też eliminować czynniki zwiększające zachorowalność, takie jak zła jakość powietrza, żywności, zatrucie środowiska, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, niezdrowy tryb życia, narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze. Tym celom ma służyć m.in zielona transformacja, wdrożenie dyrektywy dot. wyrobów tytoniowych, inicjatywa ”Z pola do stołu” i kampanie społeczne, uwrażliwiające na czynniki ryzyka i promujące działania profilaktyczne

Konieczne jest rozszerzenie programów badań przesiewowych, które już udowodniły swoja użyteczność i rozszerzenie ich na inne postaci nowotworów

Bardzo ważne jest upowszechnianie dobrych praktyk i współpraca ośrodków naukowych i medycznych , tak, aby pacjenci z całej Unii Europejskiej mogli korzystać z postępu w dziedzinie walki z rakiem

Konieczne jest zwiększenie liczby szczepień przeciw wirusom powiązanym z rakiem.

To poważne zasoby do wykorzystania. Po jakie jeszcze instrumenty możemy sięgać, by walczyć z rakiem?

-Żyjemy w epoce niezwykłego postępu technologicznego. Musimy lepiej wykorzystać nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję zarówno do profilaktyki, wczesnego wykrywania jak i skutecznego leczenia chorych, a także do szerokiego dostępu do wiedzy i umiejętności wszystkich ośrodków badawczych i terapeutycznych w Europie. To najlepsze, najbardziej sensowne wykorzystanie rozwoju, którego udało nam się dokonać.

Czy wiesz, że:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej, największej i najstarszej frakcji w Parlamencie Europejskim zrzesza 186 posłów ze wszystkich państw członkowskich UE. Wpisując się w tradycję chrześcijańskiej demokracji, Grupa EPL stawia na pierwszym miejscu dobro i ochronę obywateli, a jednym z priorytetów frakcji jest walka z rakiem.

Choroby nowotworowe są drugą, po chorobach serca przyczyną zgonów i zachorowalności w Europie. Gdyby aktualna wiedza na temat czynników ryzyka była   lepiej przetłumaczona na strategie zapobiegawcze, zachorowalność na choroby nowotworowe można by zredukować o 40%.

Chcemy, aby Europa została leaderem w leczeniu chorób nowotworowych, nasze szpitale dysponowały najbardziej zaawansowaną infrastrukturą medyczną, a laboratoria sprzętem i technologią pozwalającą na kolejne przełomy w badaniach pozwalających na walkę z rakiem.

Z inicjatywy polskiej delegacji w Grupie EPL, w Parlamencie Europejskim powołano specjalną Komisję do walki z rakiem. Jej działanie przyczyni się do szybkiego opracowania wytycznych dotyczących dostępności wczesnej diagnostyki, profilaktyki, oraz dostępności do opieki paliatywnej i terminalnej.