Aktualności

65 mln dla szkół na Dolnym Śląsku!

Fot. UMWD
Fot. UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Chodzi o podnoszenie poziomu jakości edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 6 do 28 lutego 2017 r. Jak pozyskać dofinansowanie dla szkoły, uczniów i nauczycieli?

− Wnioskodawcą mogą być instytucje prowadzące szkoły publiczne lub niepubliczne bądź placówki systemu oświaty – wylicza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Do dyspozycji mamy ponad 65 mln zł. Zachęcam do składania wniosków konkursowych. Dzięki tym pieniądzom poprawią się warunki kształcenia, a uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z szerokiej gamy dodatkowych zajęć i szkoleń – dodaje Marszałek.

Regulamin konkursów, niezbędne załączniki, a także wzór wniosku o dofinansowanie, można znaleźć na stronie www.rpo.dolnyslask.pl pod ogłoszeniem o naborze. Wsparcie w ramach konkursu mogą otrzymać szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. Jest to podstawowy warunek, dla uzyskania dofinansowania. Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl można sprawdzić jak wyniki danej placówki plasują się na tle pozostałych. W konkursie mogą startować szkoły specjalne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Priorytetem każdego projektu powinno być bezpośrednie wspieranie uczniów. Oznacza to, że plany doposażenia szkoły, czy wsparcia nauczycieli mogą być jedynie uzupełnieniem i nie mogą stanowić głównej treści projektu.
W związku z planowaną reformą systemu oświaty pojawiają się wątpliwości, co do tego jak należy przygotować wniosek. – Wnioski należy przygotować w oparciu o dotychczas obowiązującą strukturę szkolną. W razie konieczności, w projekcie będzie można uwzględnić zmiany wynikające z reformy oświaty – wyjaśnia marszałek Przybylski.

Dodatkowe warunki konieczne dla realizacji projektu to jego minimalna wartość przekraczająca 50 tysięcy złotych, zapewnienie wkładu własnego na poziomie 5% wydatków projektu oraz jego zakończenie przed upływem czerwca 2019r. Dodatkowo wnioskodawcą lub partnerem musi być organ prowadzący szkołę, musi posiadać siedzibę lub prowadzić biuro projektu na terenie Dolnego Śląska i nie wolno mu złożyć więcej niż dwa wnioski jako wnioskodawca oraz nie więcej niż dwa jako partner.

Projekt należy przygotować i złożyć zgodnie z instrukcją w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych SOWA, który dostępny jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. Zgodnie z regulaminem konkursu termin składania wniosków o dofinansowanie mija 28 lutego 2017 r. W lipcu-sierpniu 2017 r. poznamy wnioskodawców, którzy otrzymają unijne dofinansowanie.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

Najpierw określmy z której puli pieniędzy chcemy uzyskać dofinansowanie. Do dyspozycji są 4 konkursy, a każdy z nich dotyczy innej części regionu. Osobnymi pulami pieniędzy dysponują: aglomeracja jeleniogórska, wałbrzyska, wrocławska, a ostatnia dedykowana jest placówkom z pozostałego obszaru Dolnego Śląska poza tymi aglomeracjami (patrz: regulamin).

Następnie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl należy sprawdzić, czy średni wynik osiągany przez szkołę z egzaminu zewnętrznego jest poniżej średniej osiąganej przez szkoły na obszarze, którego dotyczy konkurs. To ważne ponieważ w konkursie mogą wziąć udział szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.

Kolejny krok to przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych pod kątem potrzeb uczniów, nauczycieli i wyposażenia szkoły. Należy przeprowadzić analizę spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego przez szkołę wyposażenia. Taką diagnozę musi następnie zatwierdzić organ prowadzący. Diagnozy nie załącza się do wniosku o dofinansowanie, ale najważniejsze potrzeby muszą zostać zawarte w jego treści. Jest to warunek konieczny, aby uzyskać unijną pomoc.

Następnie na podstawie diagnozy potrzeb edukacyjnych należy określić zakres projektu, czyli na co dokładnie chcemy pozyskać pieniądze. Projekt musi być przede wszystkim skierowany do uczniów i zakładać bezpośrednie ich wspieranie. Jako działanie uzupełniające, można zaplanować wsparcie dla nauczycieli oraz doposażenie szkoły. Nie można złożyć projektu np. tylko na zakup wyposażenia pracowni szkolnej albo tylko na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Przykładowe działania skierowane bezpośrednio do uczniów:

• dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu: języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, umiejętności uczenia się, kompetencji cyfrowych i społecznych, przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności czy pracy zespołowej
• zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w formie kółek, warsztatów, laboratoriów z powyższych zakresów,
• wdrożenie nowych form, metod i programów nauczania oraz zajęcia specjalistyczne (korekcyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i inne o charakterze terapeutycznym)
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty, porady i konsultacje,
• kompleksowe programy wspomagające szkołę, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów oraz poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Przykładowe działania skierowane do nauczycieli i pracowników pedagogicznych:
• kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże, praktyki pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
• kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże, praktyki pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Przykładowe działania z zakresu wyposażania szkół:
• wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, infrastruktura sieciowo-usługowa,
• doposażenie w pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt, podręczniki szkolne, materiały dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów i wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Oprac. UMWD