Aktualności

Bez wotum zaufania, jednak z absolutorium. Wczorajsza sesja rady powiatu kamiennogórskiego.

Radni powiatu nie udzielili zarządowi wotum zaufania. Zagłosowali jednak za absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 rok. Głosowanie poprzedziła dyskusja.  Ostatecznie za udzieleniem wotum zaufania było 8 radnych, 9 zagłosowało przeciw. Za absolutorium opowiedzieli się wszyscy powiatowi radni.

Absolutorium jest ściśle powiązane z procedurą budżetową. Poprzedza je wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To wyraz akceptacji rady dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku. Wiąże się z odpowiedzialnością, jaką ponoszą: wójt, burmistrz, prezydent, starosta, czy marszałek za prowadzenia gospodarki finansowej. Radni w ten sposób oceniają wydatkowanie środków pod kątem celowości i gospodarności.

Wotum zaufania to z kolei ustosunkowanie się rad do informacji przedstawionych w raporcie o stanie gminy, czy powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rad i, często, budżetu obywatelskiego.